JIŽ 13 LET S VÁMI :)

Prihlásenie
X
0produktov0,00 € s DPHKošík

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok na predaj tovaru (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje podmienky a spôsob reklamácie vad tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Dortisimo.sk od našej spoločnosti:

Dortisimo.sk s.r.o.

IČO: 47339217
DIČ: 2023824583
IČ DPH: SK2023824583

spoločnočť so sídlom Ciglianska cesta 2652/ 5, 971 01 Prievidza, zapísaná v obchodnom registri vedenom v OR Okresného súdu v Trenčíne oddiel SRO vložka číslo: 28585/R pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.dortisimo.sk.
adresa pre doručovanie: Dortisimo.sk s.r.o., Ciglianska cesta 2652/ 5, 971 01 Prievidza

Telefónne číslo: +421 948 928 482, kontaktný e-mail: reklamacie@dortisimo.sk

 

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1. 1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že Vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí hlavne:

 • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli zjednané, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
 • hodí sa k účelom, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
 • zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami zjednaná, poprípade akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovia platné a účinné právne predpisy; a
 • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru .

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľa neposkytujeme žiadnu záruku za akosť.

1. 2. Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňu farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súladu s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok pre predaj tovaru.

1. 3. Pokiaľ sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

2. 1. U nepoužitého spotrebného tovaru činí záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2. 2. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, po ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

2. 3. V prípade, že Vám bude tovar vymenený či opravený na nový tovar resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, cez ktorú ste nemohli kvôli vade tovar užívať tj. hlavne o dobu, cez ktorú je tovar v oprave.

3. Informácie k reklamácii

3. 1. Pokiaľ Vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo zjednané alebo Vám dodáme nekompletnú vec, máte právo na doplnenie toho, čo Vám chýba.

3. 2. Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3. 3. Výmenu tovaru alebo vadnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, pokiaľ to nie je neúmerné k povahe vady (tj. hlavne v prípade, keď nie je možná bezprostredná oprava veci) a pokiaľ sa nejedná o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru Vám nenáleží v prípade, že je vadná len časť (súčasť) tovaru. Pokiaľ v priebehu reklamačného riadenia dôjde k záveru, že je vadná len súčasť tovaru, vymeníme Vám túto súčasť.

Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

3. 4. Pokiaľ je možné tovar opraviť, náleží Vám právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného riadenia ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme Vás neodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácii.

3. 5. Vrátenie peňazí môžete požadovať za predpokladu, že:

 • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vad (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vad, z nich každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • nedodržíme lehotu pre vybavenie reklamácie/ nezjednáme nápravu do 30 dní od uplatnení reklamácie.

3. 6. Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
b) ste použili vec ešte pred objavením vady;
c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim jednaním alebo opomenutím; alebo
d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju alebo pozmenili vec pri obvyklom použití, stalo sa tak len z časti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete a dáte nám náhradu vo výške, v akej ste mali z použitia veci prospech.

4. Kedy nemôžete uplatniť reklamáciu?

4. 1. Práva z vadného plnenia Vám nenáležia, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste vadu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4. 2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérii a akumulátorov);
 • veci predávaných za nižšiu cenu – len ku vzťahu k vade, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná; nebo
 • veci, ktorých vlastnosti vyplývajúcich z ich povahy (hlavne tovar, ktorý vzhľadom k svojej povahe nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

5. Jak postupovať pri reklamácii?

5. 1. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5. 2. Reklamácie prijímame v našej predajni, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie doporučujeme využiť našu predajňu.

5. 3. Doporučený postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súladu s týmto reklamačným poriadkom záujem o doplnenie toho, čo chýba, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho vadnej súčasti, opravu veci, vrátenie peňazí, poprípade ďalšie práva  súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu pobočky, pričom pri zasielaní doporučujeme zabaliť tovar do vhodného obalu, tak aby nedošlo k jeho poškodení či zničení;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť  doklad o zakúpení či daňový doklad – faktúru, pokiaľ bola vystavená alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedeného kroku alebo nepredložení akéhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5. 4. Okamžikom uplatnenia reklamácie je okamžik, keď nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo z zodpovednosti za vady predanej veci.

5. 5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5. 6. Pokiaľ zvolíte právo, ktoré Vám nemôže byť z objektivnýchh dôvodov priznané (hlavne u neodstrániteľných vad alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme Vás neodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súladu s týmto reklamačným poriadkom.

5. 7. Pri reklamácii Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) Vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácii.

5. 8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potreba vytknúť vadu.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 18. 12. 2019.

     

     

 

 
 

 

 

Dortisimo.sk - Váš špecialista na cukrárske potreby

 

v ponuke nájdete poťahovacie hmoty, cukrárske potreby, potravinárske farby, fondány i vykrajovátka na perníky a ďalšie suroviny a potreby pre domáce pečenie. Vyšperkujte domáce oslavy profesionálnymi tortami a dezertmi!

 

Dortisimo.sk má výhradné zastúpenie značiek: Smartflex, Food Colours, 4Cake, Fractal

 

© 2020, Dortisimo.sk, Všetky práva vyhradené Dortisimo.sk | Tvorba webových stránok – AiVision, s.r.o. | Eshop riešenie AiShop

Facebook