JIŽ 13 LET S VÁMI :)

Prihlásenie
X
0produktov0,00 € s DPHKošík

Podmienky užitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.dortisimo.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje  naša spoločnosť:

Dortisimo.sk s.r.o.

IČO: 47339217
DIČ: 2023824583
IČ DPH: SK2023824583

spoločnosť so sídlom Ciglianska cesta 2652/ 5, 971 01 Prievidza, zapísaná v obchodnom registri vedenom v OR Okresného súdu v Trenčíne oddiel SRO vložka číslo: 28585/R

adresa pre doručovanie: Dortisimo.sk s.r.o., Ciglianska cesta 2652/ 5, 971 01 Prievidza
kontaktný e-mail: info@dortisimo.sk

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, keď prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa alebo len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky užívania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 

1. Registrácia na webovom rozhraní

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formuláru dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Pokiaľ boli pri zakladaní účtu použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo Vašich údajoch doporučujeme previesť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského účtu môžeme predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Vezmite na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom Vašeho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok užitia.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webovom rozhraní, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom rozhraní nakupujete alebo nie.

2. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva tzv. „cookies“. Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne i ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza i v rámci využívania týchto služieb.

2. 1. Čo sú to cookies a ako vyjadrite súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania. Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní prideľujete súhlas s využívaním súboru cookies a tiež so spracovávaním údajov o Vás spoločnosti Google a nám a to spôsobom a k účelom podrobnejšie opísanom na webovom rozhraní.

2. 2. Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený našim autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez našeho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Hlavne je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografii a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrované obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

3. 1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 185/2015 Sb., autorský zákon, účinný od 1. 7. 2016.

My ako držiteľ autorských práv máme právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené a požadovať stiahnutie neoprávnených kópii chráneného obsahu. Ďalej máme právo požadovať primerane zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

4. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

4. 1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

4. 2. Nemôžeme Vám zaručiť neprerušený prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívaniu webového rozhrania, vrátane prípadné škody vzniknuté pri sťahovaní dat zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dat, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

4. 3. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavení, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4. 4. Pokiaľ sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického jednania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť nám škodu, ktorá Vaším jednaním podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla a to v plnej výške.

 

Tieto podmienky užitia sú platné a účinné od 18. 12. 2019.

     

     

 

 
 

 

 

Dortisimo.sk - Váš špecialista na cukrárske potreby

 

v ponuke nájdete poťahovacie hmoty, cukrárske potreby, potravinárske farby, fondány i vykrajovátka na perníky a ďalšie suroviny a potreby pre domáce pečenie. Vyšperkujte domáce oslavy profesionálnymi tortami a dezertmi!

 

Dortisimo.sk má výhradné zastúpenie značiek: Smartflex, Food Colours, 4Cake, Fractal

 

© 2020, Dortisimo.sk, Všetky práva vyhradené Dortisimo.sk | Tvorba webových stránok – AiVision, s.r.o. | Eshop riešenie AiShop

Facebook